dofinansowania

Skorzystaj z dofinansowania KFS na kursy w naszym Centrum Naturopatii nawet w wymiarze 100%. Środki z KFS przyznawane są przez powiatowe urzędy pracy. Należy tam zasięgnąć informacji, a następnie złożyć odpowiedni wniosek.

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest to wydzielona cześć Funduszu Pracy, przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem utworzenia KFS jest podnoszenie kwalifikacji pracowników a co za tym idzie, zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące, które nie posiadają odpowiednich kompetencji.

Kto może otrzymać dofinansowanie KFS?

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników. Pracodawcą jest każda osoba, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika – może to być zarówno osoba fizyczna i osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej (np. stowarzyszenie, fundacja). Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu; nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony.

Gdzie i kiedy składa się wniosek o dofinansowanie KFS?

Wnioski przyjmują Powiatowe Urzędy Pracy (PUP), pod który podlega pracodawca ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Powiatowe Urzędy Pracy ogłaszają nabór na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców w ramach KFS na swoich stronach internetowych. Każdy PUP ma inny formularz wniosku oraz termin naboru.

Co można sfinansować z KFS?

Środki KFS otrzymane z PUP pracodawca może przeznaczyć na kursy i szkolenia, KFS nie finansuje kosztów noclegu, dojazdu na szkolenie czy wyżywienia podczas dni szkolenia.

Jak zdobyć dofinansowanie na kurs z urzędu pracy.

Dofinansowanie kształcenia z urzędu pracy dostępne jest wyłącznie dla osób, które faktycznie świadczą pracę. Urząd pracy może sfinansować 80 proc. kosztów szkolenia, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw aż 100 proc.

Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Ze środków Funduszu mogą korzystać pracownicy, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie został wskazany minimalny okres trwania umowy przed ubieganiem się o środki oraz minimalny czas zatrudnienia na umowę czasową. Ważne, aby osoba zatrudniona na czas określony odbywająca naukę była zatrudniona przez cały okres trwania formy kształcenia. Ze szkoleń mogą korzystać również pracownicy zatrudnieni przez agencje pracy tymczasowej.

 

Sam warunek umowy o pracę jednak nie wystarczy. Dofinansowanie kształcenia dostępne jest jedynie dla osób faktycznie świadczących pracę, co oznacza, że pracownicy korzystający z urlopów rodzicielskich nie uzyskają wsparcia. Szkolenie nie zostanie sfinansowane również dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

W ramach funduszy KFS swoje kompetencje mogą podnosić także pracodawcy, czyli jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę – nie ma znaczenia czy jest to umowa na czas określony lub nieokreślony oraz wymiar czasu pracy.

 

Zgodnie z powyższym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie uzyskają wsparcia z urzędu pracy. Również udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest pracodawcą – to spółka zatrudnia pracowników, więc nie uzyska środków na swoje kształcenie. 

 

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku spółek cywilnej i jawnej. Jeśli zatrudniają one przynajmniej jednego pracownika, wspólnicy mogą korzystać ze środków KFS, nawet jeśli sami nie są w niej zatrudnieni.

Na jakie formy podniesienia kwalifikacji urząd przyzna wsparcie ?

W ramach środków z KFS pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie szkolenia, kursu lub studiów podyplomowych, które w danym momencie uzna za potrzebne i
nie muszą one być z obszaru przeważającego w działalności firmy. Jeśli pracodawca uzasadni konieczność odbycia szkolenia, np. z zakresu motywowania do pracy bądź wypalenia zawodowego, może uzyskać środki z urzędu pracy.

 

Koszty szkolenia.

Urząd pracy sfinansuje 80 proc. kosztów szkolenia, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw aż 100 proc. Procenty liczone są od całości poniesionych kosztów, co oznacza, że nie ma potrzeby rozliczania każdego pracownika osobno. Pozostałe 20 proc. zobowiązany jest zapłacić pracodawca. Nie może kosztami obciążać pracowników odbywających naukę. Maksymalna wysokość dofinansowania na jednego pracownika nie może przekraczać 300 proc. obowiązującego przeciętnego wynagrodzenia.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Pracodawcy zainteresowani finansowaniem kształcenia zobowiązani są złożyć wniosek we właściwym urzędzie pracy ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek może być złożony ze względu na siedzibę firmy lub obszar działania filii firmy. Decyzja należy do zainteresowanego. Przed
wnioskowaniem warto upewnić się, czy urząd posiada środki.

 

W przypadku, gdy pracodawca otrzyma środki, a forma kształcenia nie rozpoczęła się w roku ich otrzymania, środki należy zwrócić do urzędu. Nie oznacza to jednak utraty wsparcia. Umowa powinna zostać aneksowana w części dotyczącej ponownego przekazania środków.


W razie rozpoczęcia szkolenia przed zawarciem umowy z urzędem możliwe jest dofinansowanie kolejnych, nierozpoczętych przed złożeniem wniosku i podpisaniem
umowy semestrów. Jeśli zaś kształcenie zostało zakończone, urząd nie przyzna wsparcia – zwrotu kosztów…